Maksim Svishev | Максим Свищёв – Hyönteiset | Насекомые | Insects

ALAKERTA | 25.1.-12.2.2020

Hyönteiset
Ääni: Andrey Svibovitch

Lajien riemuvoitto.
Maksim Svishёvin mediaprojekti, “Hyönteiset”, koostuu audioinstallaatioista ja videoprojisoinnista. Kun astumme gallerian pimeään tilaan, meidät ympäröi ärsyttävä surina; se tuntuu häiritsevältä tyhjässä tilassa. Hyönteisparvet ympäröivät majesteettisia eläimiä, jotka eivät voi vastustaa niiden voimaa. Pieni suriseva hiukkanen ei ole vaarallinen… ennen kuin niitä on tuhansittain kaikkialla.

Yhteiskunnassa, jossa ihmisten ympärillä on enemmän kulutushyödykkeitä kuin toisia ihmisiä, jokapäiväinen vuorovaikutuksemme ei muodostu ihmisten välisestä kommunikaatiosta, vaan erilaisten aineellisen hyvinvoinnin tapojen etsinnästä. Materiaa ylistetään jatkuvasti mainonnassa ja tiedotusvälineet vuotavat yli loputtomasta sensaatiomaisten uutisten sekä uusien laitteiden ja vekottimien virrasta. Ne eivät jätä meitä rauhaan edes öisin, vaan ottavat valtaansa myös uniemme rytmin.

Kuten petojen parissa kasvaneesta Mowglista tulee kuin susi, ihmisestäkin kasvaa sujuva teknologian käyttäjä.

Surina ja tarve kerääntyä yhteen elämässä menestymiseksi on pääsääntöisesti tyypillistä selkärangattomille niveljalkaisille – hyönteisille. Kylttien suojan alla ja todellisuuden torjuen, ihminen tukkii korvansa ja valittaa lakkaamattomasta katumelusta, ymmärtämättä, että myös hän aiheuttaa tätä melua. Hän on, itse asiassa, tämän epämieluisan äänen lähde.

Takertumalla vekottimien ja huipputeknisten laitteiden kautta maailmaan, luonnollinen tasapaino ja elämän alkuperäinen tarkoitus hämärtyy. Ihminen alkaa muistuttaa enemmän ja enemmän pientä, ärsyttävää, surisevaa hiukkasta.

Insects
Sound: Andrey Svibovitch

Triumph of species.
The media project by Maxim Svishёv, ‘Insects’, consists of video objects, audio installations and a video projection. Once we get into the dark space of the gallery we are surrounded by the annoying buzz; it feels disturbing in an empty space. Insects are swarming around regal animals, which cannot resist this power. A tiny buzzing speck is not dangerous until there are thousands of them everywhere.

In society where one is surrounded by objects of consumption more than by other people we have to deal with a special kind of everyday interaction, not via communication with each other but via accumulation of material benefits. Material things are constantly praised in advertising and the media is flooded with endless sensational news, new gadgets releases and so on. They don’t leave us in peace even at night, dictating their pace, from one series to another.

Like Mowgli becomes a wolf as a result of his living with predators, man becomes a functional adept of technology.

Buzzing and a tendency to cling together for being successful in life, as a rule, is typical for the invertebrate jointed-limbed animals – insects. Under the cover of signs and in denial of reality, man stuffs cotton into his ears, complaining about unceasing street noise, and does not realize that he is making this noise as well. He is, in fact, the source of noise, causing him so much discomfort.

Becoming functional and clinging to the world via gadgets and high-tech products, one loses the natural balance, the initial meaning of live and his own inner integrity, looking more and more like an annoying buzzing speck.

Насекомые
Звук: Андрей Свибович

Mедиа проект Максима Свищёва «Насекомые» состоит из видео проекциии и реализованной в сотрудничестве со звукоинженером Андреем Свибовичем аудиоинсталляции.

Попадая в темный зал галереи зритель оказывается окружен назойливым жужжанием – когда оно настигает тебя в пустом пространстве, становится не по себе. 

Стаи насекомых роятся вокруг царственных животных, которые не в силах противостоять этой силе. Сама по себе эта маленькая жужжащая точка не представляет опасности до тех пор пока ни собирается тысяча таких точек, которые заполняют собой все пространство. 

В обществе, где человек окружен в большей степени объектами потребления, чем другими людьми мы имеем дело с особым видом повседневного взаимодействия, которое устанавливается не в общении друг с другом, а в поиске различных способов накопления материальных благ. Постоянное воспевание материального в рекламе и в сотнях посланий СМИ, заполненные бесконечными сенсационными новостями, выпуском новых гаджетов и пр. не отпускают человека даже во сне, навязывая свой ритм со своей непрерывной последовательностью : от одной серии к другой.

Как Маугли становится «волчонком» в результате жизни с хищниками, так и человек становится функциональным адептом технологии.

Жужжание и стремление держаться в массе для благополучного перемещения и жизни в пространстве, как правило, свойственны классу беспозвоночных членистоногих животных,- насекомым. 

Под покровом знаков и в отказе от действительности человек затыкает уши ватой, жалуясь на непрестанный шум улиц, не сознавая в полной мере, что этот шум формируется с его непосредственным участием. Он сам и есть источник шума, причиняющего ему дискомфорт.

Становясь функциональным и сцепляясь с миром через гаджеты и продукты высокой технологии, человек теряет естественный баланс и первоначальный смысл, утрачивает внутреннюю целостность (что и есть конституирующее личность человека свойство), все больше напоминая назойливую жужжащую точку.

Näyttelyä tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö. The exhibition is supported by The Ministry of Education and Culture.

Viktor Ponomarenko | Виктор Пономаренко – Kertakäyttöinen | Одноразовый | Disposable

YLÄKERTA | 25.1.-12.2.2020

Kulutus on vallannut minut.

Se ei tarkoita enää pelkästään tavaroiden ostamista värikkäissä pakkauksissaan. Kulutuksesta on tullut koko elämäni perusta.

Tarkkailen ihmisiä huolellisesti ja yritän matkia heitä. Näen kuluttamisessa mahdollisuuden parantaa sosiaalista asemaani sekä saada suosiota kollegoiltani ja ystäviltäni. Tällainen elämä on kuitenkin aiheuttanut minulle jonkinlaista sisäistä vahinkoa.

Lisäksi elämäntapani seurauksena ympärilleni kertyi paljon roskaa. Tämä roska on lakannut olemasta pelkkä esine, vaan se on myös informaatiota ja ihmisten välisiä suhteita.

Roskan määrän saavutettua sietämättömän tason elämässäni, päätin yrittää saada tilannetta haltuuni – ainakin omassa kodissani. Lajittelun prosessi vaati suurta keskittymistä sekä valtavat määrät aikaa. Asun pienessä kaupungissa, joka sijaitsee Mustanmeren rannalla. Kaupungissani ei ole minkäänlaista jätteenlajittelua, eikä myöskään kierrätystä.

Kun tajusin yritykseni toivottomuuden, luovutin. Olin ilmeisesti tuomittu elämään roskan joukossa. Raskainta on, ettei siitä todellisuudessa pääse mitenkään eroon. Roskat voi haudata, jolloin ne myrkyttävät maan ja vedet. Ne voi polttaa, jolloin ne myrkyttävät ilman. Parhaimmassakin tapauksessa niistä voi vain tuottaa uusia esineitä – siis uutta roskaa.

Roska – hiljainen todistaja taistelulleni ihmisten huomiosta, ajasta sekä mukavuudesta.

Roska – hiljainen todistaja jatkuvalle avuttomuudelleni.

Потребление овладело мной.

Оно уже не является для меня простым приобретением товаров в красочной упаковке. Потребление стало принципом всей моей жизни.

Я внимательно наблюдаю за другими людьми и стремлюсь подражать им. В потребительском поведении  я вижу единственную возможность укрепить свой социальный статус и получить расположение к себе со стороны моих друзей и коллег. Производным такого образа жизни стало некоторое внутреннее опустошение.

Производным такого образа жизни стало большое количество мусора в моей жизни. Мусором для меня стали не только предметы, но также информация и человеческие взаимоотношения.

Когда ко мне пришло осознание того, что мусором завалена вся моя жизнь и что это становится невыносимо для меня, я попытался навести порядок хотя бы в своём доме. Сортировка потребовала от меня максимальной состредоточенности и колоссальных затрат времени. Я живу в небольшом городе на берегу Черного моря. Но здесь нет даже контейнеров для раздельного сбора отходов. И уж тем более, нет возможностей для их переработки.

Я стал осознавать бесполезность моих попыток что-то изменить и у меня опустились руки. Видимо, моя жизнь обречена проходить среди мусора. Ведь самое страшное откровение для меня состояло именно в том, что мусор никуда невозможно деть в принципе. Его можно закопать, отравив землю и воду, или сжечь, отравив воздух. В лучшем случае из него можно сделать новый мусор.

Мусор—  молчаливый свидетель моей борьбы за внимание людей, время и комфорт.

Мусор— молчаливый свидетель моей ежеминутной беспомощности.

Disposable

Consumption has taken over me.

It no longer means just purchasing things in colorful packages. Consuming has become the foundation of my life.

I spend my time observing people carefully and trying to imitate them. Consuming provides me with an opportunity to strengthen my social status, it helps me to woo my friends and colleagues. But this lifestyle has resulted in some kind of emptiness inside for me.

This lifestyle has also resulted in a lot of trash in my life. This trash no longer seems like just an object to me – it is also information, and human relationships.

Once I realized my whole life was unbearably littered with garbage, I tried to at least get things sorted in my own home. This process of sorting it all took a lot of concentration, and vast amounts of time. I live in a small city on the Black sea. In this city, there is no way to sort waste. Moreover, there is no recycling either.

Once I realized the futility of my attempt to change things, I gave up.  Apparently, I was doomed to live among trash. The worst part was that you really can’t even get rid of it. Trash can be buried, where it will poison the earth and water, it can be burned, poisoning the air. The best case scenario is that new objects, new garbage, can be made from it.

Trash – a silent witness of my struggle for people’s attention, time and comfort.
Trash – a silent witness of my constant helplessness.

Näyttelyä tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö. The exhibition is supported by The Ministry of Education and Culture.