Ida Sokka -Alkumeri

YLÄKERTA | 12.–29.8.2017

Näyttely on sar­ja maa­lauk­sia, joi­den lähtökohtana on kuvi­tel­ma kes­ke­ne­räi­ses­tä, vie­lä muo­vau­tu­vas­ta maa­il­mas­ta. Sokka tut­ki pre­kam­brin ajan tie­de­ku­vi­tuk­sia meteo­riit­tei­neen ja laa­va­vuo­ri­neen, ja ajat­te­li het­keä, jol­loin Theia törmää maa­han ja kuu syn­tyy. Keskeneräisessä maa­il­mas­sa kaik­ki meil­le tut­tu on vie­lä muo­dos­tu­mas­sa. Samaa maa­la­ri käy läpi maa­laus­pro­ses­sin aika­na. Muodostuu tun­te­matto­mia alku­me­riä ja man­te­rei­ta, jot­ka hake­vat paik­kaan­sa ja merkitystään maa­lauk­ses­sa.

Ida Sokan (s.1988) maa­lauk­set ovat abstrak­tin ja esittävän välillä liik­ku­via maa­lauk­sia, jois­sa on joko figu­ra­tii­vi­sia tai mai­se­mal­li­sia ele­ment­te­jä. Sokka val­mis­tui Tampereen Ammattikorkeakoulun kuva­tai­teen kou­lu­tus­oh­jel­mas­ta kevääl­lä 2016. Näyttelyä on tuke­nut Taiteen edis­tä­mis­kes­kus.