Tampere Biennale: Max Savikangas — Lintukoto & Antti Tolvi — Metsän Harmonia

YLÄ- & ALAKERTA | 31.3.–17.4.2018

Tampere Biennalen ääni­tai­de­näyt­te­ly Galleria Rajatilassa auke­aa lau­an­tai­na 31.3.2018. Näyttelyssä on esil­lä kak­si teos­ta: Max Savikankaan Lintukoto (2018) ja Antti Tolvin Metsän har­mo­nia (2017). Max Savikankaan ääni-ins­tal­laa­tio Lintukoto on Tampere Biennalen tilaus­teos.

Max Savikankaan (s. 1969) tähä­nas­ti­nen sävel­lys­tuo­tan­to käsit­tää 114 sävel­lys­tä: instru­men­taa­li- ja vokaa­li­sä­vel­lyk­siä, orkes­te­ri­musiik­kia, elekt­roa­kus­ti­sia teok­sia, moni­tai­de­teok­sia, elo­ku­va­musiik­kia sekä näi­den yhdis­tel­miä. Alttoviulistina ja Uusinta Ensemblen perus­ta­ja­jä­se­ne­nä hän on ollut muka­na kan­tae­sit­tä­mäs­sä ja levyt­tä­mäs­sä ja yli sataa nyky­musiik­ki­teos­ta. Savikankaan teok­set saa­vat usein alkuim­puls­sin­sa (instru)mentaalisesta impro­vi­soin­nis­ta sekä maa­il­man ääni­ta­pah­tu­mien kuu­los­te­lus­ta ja kokeel­li­ses­ta tie­to­ko­ne­muok­kauk­ses­ta. Hänen sävel­lyk­si­ään on esi­tet­ty laa­jal­ti Suomessa ja kulu­neen vuo­si­kym­me­nen aika­na hänen musiik­kin­sa on saa­vut­ta­nut myös kan­sain­vä­lis­tä huo­mio­ta; esi­tyk­siä on ker­ty­nyt n. 20 maas­ta vii­del­tä man­te­reel­ta.

Antti Tolvi (s. 1977) tar­kas­te­lee medi­taa­tion ja dro­ne­musii­kin väli­siä saman­kal­tai­suuk­sia. Meditaation aika­na raken­tuu usein pai­ne, johon on vai­kea olla rea­goi­mat­ta, ja medi­toi­jas­sa kyte­neet epä­mu­ka­vat tun­teet nouse­vat pin­taan kehon jän­nit­tei­nä. Sama ilmiö löy­tyy myös dro­ne­musii­kis­ta. Kuuntelijan täy­tyy antaa äänel­le aikaa kas­vaa ja avau­tua ennen kuin pys­tyy löy­tä­mään sii­hen kät­key­ty­vät hie­no­va­rai­set vari­aa­tiot ja vaih­te­lut. Niin myös Tolvin urun soin­nus­ta löy­tyy muun­nel­mia, kuvioi­ta ja ääniä itse äänen sisäl­tä. Kyse onkin poh­jim­mil­taan sii­tä, että anne­taan yksin­ker­tai­sel­le asial­le mah­dol­li­suus muut­tua jok­si­kin sofis­ti­koi­duk­si.

Tolvi on raken­ta­nut urut, jot­ka soit­ta­vat yhtä ja samaa soin­tua pit­kin päi­vää. Pillit on teh­ty väi­nön­put­kes­ta (Angelica arc­han­ge­lica), ja ne tuot­ta­vat rau­hal­li­sen ja miel­lyt­tä­vän äänen. Metsän har­mo­nia yhdis­te­lee Tolvin kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­ta: zen-medi­taa­tio­ta, qigon­gia ja musiik­kia. Teos on jat­koa Tolvin edel­li­sel­le työl­le Pipe Harmony, joka oli esil­lä Sorbus Galleriassa Helsingissä vuon­na 2016.

Näyttely on osa Tampere Biennalen ohjel­maa. Festivaalin näyt­te­lyt Galleria Rajatilassa, Galleria Himmelblaussa sekä Galleria Saskiassa aukea­vat 31.3.2018, ja myö­hem­min tapah­tu­man näyt­te­ly­osuus levit­täy­tyy myös Tampere-talon Talvipuutarhaan sekä Tullikamarille. Itse Tampere Biennalea vie­te­tään 11.–15.4.2018, jol­loin moder­ni tai­de­musiik­ki ja kokeel­li­nen klu­bi­musiik­ki val­taa­vat kau­pun­gin jo 17. ker­ran.