Taija Goldblatt — Olemisesta

YLÄKERTA | 2.6.–19.6.2018

Olemisesta on yksi­ka­na­vai­nen ani­maa­tio­teos. Se on pie­ni tut­kiel­ma ole­mi­ses­ta ja elämänme­nos­ta aika­na, jol­loin vaa­ti­muk­set tuot­toi­sas­ta ja tehok­kaas­ta teke­mi­sestä, suo­rit­ta­mi­ses­ta ja läsnäolos­ta väijyvät meitä jat­ku­vas­ti ja joka pai­kas­sa.

Olemisesta on toteu­tet­tu yhdistämällä pii­rus­tus­ta, video­ku­vaa ja stop-motion -ani­maa­tio­ta usei­na päällekkäisinä liik­ku­vi­na ker­rok­si­na. Teoksella ei ole eril­listä alkua tai lop­pua, vaan kat­se­lun voi aloit­taa missä vai­hees­sa tahan­sa. Teos on ensi ker­taa esillä Galleria Rajatilan näytte­lyssä kesäkuus­sa 2018.

Näytte­lyä on tuke­nut Taiteen edistämis­kes­kus.