Sofi Häkkinen — Kannattaa käydä katsomassa tää näyttely

ALAKERTA | 3. — 20.6.2017

Tässä näyt­te­lys­sä on esil­lä aina­kin kak­si teos­ta. Niissä on var­mas­ti seu­raa­via vii­me­ai­koi­na minua kieh­to­nei­ta asioi­ta: pah­vi­laa­ti­koi­ta, lii­maa, teip­piä, pyö­ri­mis­tä ja tut­kai­lua. Näyttelyyn tule­vat teok­set otti­vat veis­tok­sen muo­don kun aloin kasaa­maan tätä mate­ri­aa­lia. Siihen väliin ker­tyy hil­jal­leen se muu jokin, joka tekee möh­kä­lees­tä tai röyk­kiös­tä lopul­ta teok­sen. Saattaahan täs­sä vie­lä jotain uut­ta­kin mie­leen juo­lah­taa, mut­ta kyl­lä ne (aina­kin) kak­si teos­ta kes­tä­vät yksi­näi­syyt­tään­kin.

Sofi 18.5.2017 klo 22.29

Kannattaa käy­dä kat­so­mas­sa tää näyt­te­ly on Häkkisen toi­nen yksi­tyis­näyt­te­ly kuva­tai­tei­li­jak­si val­mis­tu­mi­sen jäl­keen. Hän tekee täl­lä het­kel­lä tai­teen mais­te­rin opin­to­ja Helsingissä Aalto-yli­opis­ton Visual Culture and Contemporary Art–maisteriohjelmassa.