Simo Siitonen & Jaakko Linnovaara — Mä en voi sulle mitään

YLÄKERTA | 17.2.–6.3.2018


Mä en voi sul­le mitään on Siitosen ja Linnovaaran vuo­ro­pu­he­lua muis­to­jen ja koke­mus­ten mer­ki­tyk­ses­tä minän raken­tu­mi­sel­le: Miksi muis­tam­me toi­set men­nei­syy­den tapah­tu­mat sel­vem­min ja voi­mak­kaam­min kuin toi­set? Voimmeko todel­la tar­kas­tel­la muis­ton ja tapah­tu­neen välis­tä suh­det­ta? Kumpi on mer­ki­tyk­sel­li­sem­pää − se mitä tapah­tui vai se kuin­ka tapah­tu­neen muis­tam­me? Voiko muis­to­ja jakaa? Ovatko hen­ki­lö­koh­tai­set koke­muk­sem­me mui­den saa­vu­tet­ta­vis­sa?

Näyttely koos­tuu yhteen­sä yhdes­tä­tois­ta kuvan ja teks­tin muo­dos­ta­mas­ta teos­pa­ris­ta. Näyttelytöiden raa­ka-ainee­na on ollut tai­tei­li­joi­den vapaa ja suo­dat­ta­ma­ton kes­kus­te­lu, jon­ka poh­jal­ta vali­koi­tui kum­man­kin men­nei­syy­des­tä jouk­ko avain­muis­to­ja, mer­ki­tyk­sel­li­siä koh­taa­mi­sia. Dialogia täy­den­si­vät vie­rai­lut näi­den avain­muis­to­jen kon­kreet­ti­sil­le tapah­tu­ma­pai­koil­le. Sekä kir­joi­tus- että maa­laus­pro­ses­sis­sa yhdis­tyi­vät vuo­ro­pu­he­lun tuo­ma esi­tie­to, teke­mi­sen suun­ni­tel­mal­li­suus ja het­ken ekspres­sii­vi­syys. Näyttelytöissä eli teks­tin ja kuvan teos­pa­reis­sa este­ti­soi­tu­vat näin tun­ne ja yhdes­sä raken­net­tu tul­kin­ta teki­jöi­den hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta muis­tois­ta.