Sanni Weckman — Tärkeintä on nähdä

YLÄKERTA | 4.11.–21.11.2017

Sanni Weckman kuvaa näyt­te­lys­sään ihmi­siä jot­ka ovat hän­tä joko lähel­lä tai kau­ka­na, ehkä kum­paa­kin. Teoksissa esiin­ty­vät hen­ki­löt ovat tai­tei­li­jan per­het­tä ja sukua esi­tet­ty­nä perin­tei­sen muo­to­ku­van ker­ron­nal­la. Kuvaa piir­tää kui­ten­kin jokin muu kuin maa­li: mate­ri­aa­lit vaih­tu­vat teks­tii­lis­tä kuk­kiin, tek­nii­kat kudon­nas­ta kol­laa­siin. Käytetyt kan­kaat kan­ta­vat muka­naan muis­ton kos­ke­tuk­ses­ta ja kui­va­tut kukat yrit­tä­vät epä­toi­voi­ses­ti pysäyt­tää aikaa.

Kokonaisuus muo­dos­tuu kuvat­tu­jen hen­ki­löi­den sekä mate­ri­aa­lien yhdes­sä luo­mis­ta tari­nois­ta. Muistoista jot­ka ovat joko sel­lai­se­naan säi­löt­ty­jä, ajan saa­tos­sa muut­tu­nei­ta tai ehkä alun­pe­rin­kin koko­naan jon­kun muun.

Tekoprosessin aika­na syn­tyy tari­naan vie­lä yksi osa lisää: ihmi­sen kuvan luo­mi­nen on kuin tutus­tui­si toi­seen uudes­taan, näki­si jo näh­dyn uuden­lai­sel­la kat­seel­la.

Tärkeintä on näh­dä tun­te­mat­to­mas­sa jotain tut­tua, löy­tää tutus­ta se mikä muu­toin jäi­si pii­loon.”

Sanni Weckman (s. 1993, Urjala) on Helsingissä asu­va kuva­tai­tei­li­ja. Weckman on val­mis­tu­nut Tampereen ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta kuva­tai­tei­li­jak­si vuon­na 2016 ja opis­ke­lee täl­lä het­kel­lä Aalto-yli­opis­tos­sa tai­teen mais­te­rik­si. Weckman yhdis­tää ihmi­sen kuvan esit­tä­mi­sen perin­tee­seen epä­ta­val­li­sia mate­ri­aa­le­ja ja tek­nii­koi­ta, löy­täen ins­pi­raa­tio­ta tee-se-itse-kult­tuu­ris­ta, arki­sis­ta käden­tai­dois­ta ja kier­rä­tyk­ses­tä. Weckmanin teok­sia on ollut esil­lä muun muas­sa Amos Andersonin tai­de­museos­sa, Keravan tai­de­museos­sa Sinkassa sekä ensi vuon­na Kajaanin tai­de­museos­sa.

Näyttelyn teos­ten toteut­ta­mis­ta on tuke­nut Taike.