Sanni Mäkipää & Emma Nurminen – Immen Ansa

YLÄKERTA | 10.5.–26.5.2018

Immen ansa -ins­tal­laa­tio on mate­ri­aa­li­suu­del­la hou­kut­te­le­va visu­aa­li­nen louk­ku ja keväi­nen suon herää­mi­nen. Itse Impi on sekä viet­te­lyk­sen että kiel­tä­myk­sen noi­dak­si lei­mat­tu rämees­tä nouse­va erak­ko, jon­ka eli­nym­pä­ris­töä ins­tal­laa­tio esit­tää. Teos on kuin het­teik­kö, jos­sa eri­lai­set hou­kut­teet kas­va­vat ja jon­ka sati­meen mah­dol­li­set tun­kei­li­jat jää­vät.

Teoksessa on työs­tet­ty muun muas­sa lan­kaa, eko­vil­laa, verk­koa ja kan­gas­ta. Materiaalivalinnoissa on väl­tet­ty uut­ta; kaik­ki teks­tii­lit ja lan­gat ovat kier­rä­tet­ty­jä. Yhdessä ja yksit­täin toteu­te­tut teos­osat muo­dos­ta­vat run­saan koko­nai­suu­den, jon­ka peh­mei­tä ja kiil­tä­viä pin­to­ja tekee mie­li lähes­tyä ja tun­nus­tel­la.

Sanni Mäkipää ja Emma Nurminen ovat Tampereella työs­ken­te­le­viä kuva­tai­tei­li­joi­ta.