Sanna Saarenpää — 50.000 vuotta

YLÄKERTA | 13.- 30.5.2017

Minkälaisten yti­mien ympä­ril­le tun­te­mam­me ihmi­syys ammoin syn­tyi? Mikä aines pii­lou­tuu koke­maam­me ihmi­syy­teen meis­sä jokai­ses­sa? Taidemaalari Sanni Saarenpään näyt­te­ly 50000 vuot­ta Galleria Rajatilan ylä­ker­ras­sa 13.–30.5.2017 ker­too tul­kin­to­ja uni­ver­saa­leis­ta kyvyis­tä ja yksi­löt yhteen liit­tä­vis­tä tavois­ta jäsen­tää maa­il­maa yhteis­ten maa­il­man­mal­lien kaut­ta.

Esillä oleva pie­nois­maa­laus­sar­jan Human Universal Pattern aihei­ta ovat tie­dol­le ja sen ker­to­mi­sel­le ammoin anne­tut aineel­li­set muo­dot kuten kult­tie­si­neet, maa­lauk­set ja hau­dat. Saarenpään kuvis­sa maa­il­mam­me on sol­mu­jen, kart­to­jen, merk­kien ja ritu­aa­lien maa­il­ma – ja todel­li­suus näyt­täy­tyy jäsen­nel­ty­nä ja mer­ki­tyk­sil­le perus­tu­va­na. Onko koke­mus­tem­me muo­to jotain jota itse kie­li kan­taa muka­naan ken­ties vii­den­kym­me­nen tuhan­nen vuo­den takaa tai kau­em­paa­kin?

Taiteilijaa on kieh­to­nut tapa, jol­la liki kaik­ki ihmis­kät­ten muo­vaa­ma herät­tää tun­teen ker­ran jäte­tyn vies­tin tavoit­ta­mi­ses­ta. Vaikka mui­nai­nen sok­ke­lok­si som­mi­tel­tu kivi­tar­ha ei ker­ro enää tar­koi­tus­taan, on sii­nä näyt­täy­ty­vä jär­jes­tys mei­dän reit­tim­me tuon laby­rin­tin raken­ta­jan mie­leen. Ei ole mitään uut­ta, joka oli­si todel­la tul­lut mei­dän ja esi-isäin väliin.

Saarenpään helei­den guas­si­töi­den pie­nuu­den ja täs­mäl­li­syy­den yhdis­tel­mä on poik­keuk­sel­li­nen. Taiteilijalle mit­ta­kaa­va on suo­ra kei­no luo­da kat­so­mi­seen yksi­tyi­syyt­tä. ”Pienten teos­ten kans­sa ihmi­nen on kah­den­kes­ki­ses­sä suh­tees­sa aivan fyy­si­ses­tä vält­tä­mät­tö­myy­des­tä joh­tuen”, Saarenpää tote­aa. Hänelle kyl­lin suur­ta tilaa suu­rel­le ja eheäl­le tun­te­mi­sel­le ei aina löy­dy kou­riin­tun­tu­vas­ta maa­il­mas­ta mut­ta mie­les­tä kyl­lä­kin. ”Työskentelyni läh­tö­koh­ta on, että vaa­ti­ma­ton maa­laus ei eroa mitoil­taan suu­rem­mis­ta teok­sis­ta sii­nä mie­li­ku­van ehey­des­sä ja pysy­vyy­des­sä, jon­ka teos saa­vut­taa kat­so­jan mie­len sisäl­lä.”

Näyttely on opin­ton­sa Kuvataideakatemiassa vii­me kevää­nä päät­tä­neen Sanni Saarenpään (s.1990, Helsinki) ensim­mäi­nen yksi­tyis­näyt­te­ly val­mis­tu­nee­na tai­tei­li­ja­na. Hän asuu ja työs­ken­te­lee par­hail­laan Tampereella.