Sanna Nissinen — Nyt ja kuolemamme hetkellä

Alakerta | 24/9/2016–11/10/2016

Galleria Rajatilan ala­ker­ras­sa on esil­lä Sanna Nissisen jäte­va­ne­ril­le ja -puul­le piir­tä­mäl­lä ja kul­taa­mal­la teh­dyis­tä kuvis­ta raken­tu­va iko­nos­taa­si. Teossarja on saa­nut ins­pi­raa­tion­sa käten­sä menet­tä­neis­tä kes­kiai­kai­sis­ta pyhi­mys­veis­tok­sis­ta. Ikonimaalaus vai­kut­ti hel­poim­mal­ta taval­ta tavoit­taa jotain kes­kiai­kai­sen tai­tei­li­jan mie­len­mai­se­mas­ta, jos­sa työs­ken­nel­tiin Jumalan, ei omak­si kun­niak­si. Prosessin aika­na se muo­dos­tui kui­ten­kin tär­keäk­si osak­si lop­pu­tu­los­ta. Taiteilijan aiem­min käsit­te­le­mät kes­ke­ne­räi­syy­den ja rik­ki­näi­syy­den tee­mat koh­taa­vat orto­dok­si­siin iko­nei­hin liit­ty­vän teo­lo­gian herät­tä­mät aja­tuk­set pyhyy­des­tä ja ihmi­syy­des­tä
.
Sanna Nissinen (s. 1984) on kuo­pio­lai­nen kuva­tai­tei­li­ja, joka hyö­dyn­tää usein ins­tal­laa­tio­mai­sik­si, sar­jal­li­sik­si koko­nai­suuk­sik­si muo­dos­tu­vis­sa teok­sis­saan pii­rus­tus­ta ja kuvan­veis­ton perin­tei­siä tek­nii­koi­ta.

sannanissinen.blogspot.fi