rajataide

Rajataide ry on vuon­na 1996 perus­tet­tu tam­pe­re­lai­nen kuva­tai­tei­li­joi­den ja mui­den kult­tuu­rin ammat­ti­lais­ten yhdis­tys, joka yllä­pi­tää Hämeenpuistossa sijait­se­vaa Galleria Rajatilaa ja sen yhtey­des­sä toi­mi­vaa Laitapuoti-kir­ja­kaup­paa.

Rajataide pyr­kii toi­min­nal­laan paran­ta­maan kuva­tai­tei­li­joi­den työs­ken­te­lye­del­ly­tyk­siä muun muas­sa jär­jes­tä­mäl­lä tai­tei­li­joil­le ver­tais­kou­lu­tuk­sia ja yllä­pi­tä­mäl­lä työs­ken­te­ly­pis­te Raja-ase­maa. Yhdistys lisää nyky­tai­teen näky­vyyt­tä ja rea­goi toi­min­nas­saan alan muu­tok­siin ja tai­de­ken­tän ylei­seen kehi­tyk­seen sekä osal­lis­tuu aktii­vi­ses­ti eri­lai­siin pro­jek­ti- ja yhteis­työ­hank­kei­siin niin Tampereella kuin kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti­kin.

Syksyllä 2012 Rajataide vas­taa­not­ti Kuvataiteen val­tion­pal­kin­non, joka myön­ne­tään tun­nus­tuk­se­na vii­mei­sen kol­men vuo­den aika­na val­mis­tu­nees­ta ansiok­kaas­ta työs­tä tai pit­kä­ai­kai­ses­ta ja ansiok­kaas­ta toi­min­nas­ta tai­tee­na­lan hyväk­si.

Rajataide ry on Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton (SKjL) jäsen.

Rajataiteen toi­min­taa tuke­vat Tampereen kau­pun­ki sekä Taiteen edis­tä­mis­kes­kus.

Hallitus ja aktiivit  2018

Puheenjohtaja
Tanja Merikoski

Varapuheenjohtaja
Jenni Karhapää

Hallituksen jäse­net
Tanja Merikoski
Jenni Karhapää
Sanna Maria Paananen
Senni Uusikartano
Timo Höyssä
Toni Romo

Hallituksen vara­jä­se­net
Emmi Kallio
Anna Pekkala

Tiedottaja
Timo Höyssä
Liisa Tarleena Öhman

Näyttelysihteeri
Sanna Maria Paananen

Taloudenhoitaja
Toni Romo

Jäsenvastaava
Tanja Merikoski

AV- ja lai­te­vas­taa­va
Ismo Torvinen

Tilavastaava
Petteri Vakkila

Esipersoonat
Petteri Vakkila
Katri Kempas

Yhteystiedot

Rajataide ry
yhdistys[a]rajataide.fi
0415232992

Osoite
Hämeenpuisto 10
33210 Tampere
0415232992

Puheenjohtaja
pj[a]rajataide.fi

Näyttelyhakemukset
rajataide.haku[a]gmail.com

Näyttelysihteeri
galleria[a]rajataide.fi
0453505930

Tiedotus
tiedotus[a]rajataide.fi

Laitapuoti
laitapuoti[a]rajataide.fi