Paula Humberg — Causes of Death

YLÄKERTA | 22.7.- 8.8.2017

Pyöriäinen on del­fii­ni­mäi­nen pik­ku­va­las ja Itämeressä ainoa vaki­tui­ses­ti esiin­ty­vä valas­la­ji. Itämeren pyö­riäis­po­pu­laa­tio romah­ti noin sata vuot­ta sit­ten ja aiem­mas­ta jopa 25 000 yksi­lön suu­rui­ses­ta kan­nas­ta on jäl­jel­lä noin 450 yksi­löä. Pyöriäinen on monil­la muil­la meria­lueil­la elin­voi­mai­nen, mut­ta Itämeressä sen sta­tus on äärim­mäi­sen uha­na­lai­nen. Norpan ala­la­jia, sai­maannorp­paa, tava­taan vain Suomen Saimaa-jär­ves­sä. Saimaannorppapopulaation koon arvioi­daan ole­van noin 360 yksi­löä.

Causes of Death on valo­ku­va­sar­ja ruu­mii­na­vauk­sis­ta, jois­sa sel­vi­te­tään pyö­riäis­ten ja sai­maan­norp­pien kuo­lin­syi­tä.

Ruumiinavausten perus­teel­la on sel­vää, että Itämeressä eri­lai­set ongel­mat kumu­loi­tu­vat ja mm. hei­ken­tä­vät pyö­riäis­ten immuu­ni­puo­lus­tus­ta – kuo­le­ma joh­tuu siis usein monien ihmis­pe­räis­ten syi­den yhteis­vai­ku­tuk­ses­ta. Sekä Itämeressä että muil­la meria­lueil­la tär­kein ihmis­pe­räi­nen kuo­li­syy on kui­ten­kin kalas­tuk­sen oheis­saa­liik­si jou­tu­mi­nen. Esimerkiksi Pohjanmeressä kala­verk­koi­hin kuo­lee vuo­sit­tain tuhan­sia pyö­riäi­siä. Kalaverkkoihin huk­ku­mi­nen uhkaa rajoi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta myös sai­maan­norp­paa. Ilmastonmuutos vai­keut­taa norp­pien lisään­ty­mis­tä, sil­lä lumi­pe­sien raken­ta­mi­nen vähä­lu­mi­si­na ja lau­hoi­na tal­vi­na on vai­ke­aa.

Sarjan kuvis­sa kuo­lin­syyt jää­vät avoi­mik­si. Osa eläi­mis­tä on kuol­lut esi­mer­kik­si kala­verk­koi­hin, osa koh­dan­nut luon­nol­li­sen kuo­le­man. Ruumiinavauksista saa­daan pal­jon suo­je­lu­työ­tä hel­pot­ta­vaa tie­toa, mut­ta toi­saal­ta perus­teel­li­nen tut­ki­mus muis­tut­taa ihmis­toi­min­nan puut­teis­ta: toi­mi­taan ensin ja vas­ta jäl­ki­kä­teen sel­vi­te­tään, aiheu­tet­tiin­ko ympä­ris­töl­le hait­taa.