PÄÄTÖS – Kankaanpään Taidekoulun lopputyönäyttely

Ylä- ja Alakerta | 21.4. — 8.5.2018


Kankaanpään tai­de­kou­lus­ta val­mis­tu­vien lop­pu­työ­näyt­te­ly

On aika päät­tää jokin vai­he, on aika teh­dä pää­tös uudes­ta suun­nas­ta.

Taidegalleriat Rajatila, Galleria Saskia ja Mältinranta täyt­ty­vät kevääl­lä 2018 Kankaanpään tai­de­kou­lus­ta val­mis­tu­vien opis­ke­li­joi­den töis­tä.

Värikäs ja dynaa­mi­nen ryh­mä opis­ke­li­joi­ta on koos­ta­nut töi­den­sä hui­pen­tu­mia yhteen ja luvas­sa on tuo­re ja vah­va tai­de­ken­tän tulok­kai­den näyt­te­ly.

Neljä vuot­ta Kankaanpään tai­de­kou­lus­sa on sisäl­tä­nyt onnis­tu­mi­sia, pet­ty­myk­siä, voi­maan­tu­mis­ta, näyt­te­lyi­den ava­jai­sia, tans­sia, nau­rua, tari­noi­ta men­nees­tä, ker­to­muk­sia tule­vas­ta, itku­ja, sot­kua, juh­lan humi­naa, yhteis­hen­keä, yksin oloa, anka­raa työ­tä ja vähän lisää työ­tä sekä Kankaanpään tun­nel­maa. Samalla 24 tai­tei­li­jaa ovat val­mis­tu­neet tai­teen ammat­ti­lai­sik­si.

Gallerioissa on edus­tet­tu­na maa­laus­tai­de, kuvan­veis­to, tai­de­gra­fiik­ka, per­for­mans­si, valo­ku­va, video ja sar­ja­ku­va­tai­de. Valmistuvia kuva­tai­tei­li­joi­ta ovat ohjan­neet tai­tei­li­jat:

Eeva Peura — Maalaustaide
Laura Könönen -Kuvanveisto
Essi Kausalainen -Performanssitaide
Tessa Astre -Sarjakuva ja Valokuva
Tuukka Peltonen -Grafiikka ja Piirustus

Galleria Rajatilan tai­tei­li­jat:

Anna-Linnea Kukkonen
Terho Sulkala
Ilona Tala
Hans Koskinen
Laura Sillanpää

Yhteistä lop­pu­työ­juh­laa juh­lis­tam­me Mältinrannassa 27.04.2018, johon sisäl­tyy kaik­kien gal­le­rioi­den vie­rai­lu­kier­ros! Tapahtuma alkaa kel­lo 16:00–18:00 Rajatilalla ja Galleria Saskiassa ja jat­kuu siel­tä Mältinrantaan.