näyttelyhaku

Galleria Rajatilan näyt­te­ly­ha­ku ei ole nyt juu­ri käyn­nis­sä.

Hakuohjeet
Näyttelyaikaa hae­taan vapaa­muo­toi­sel­la PDF-hake­muk­sel­la, johon tulee:

 • haki­jan täy­del­li­set yhteys­tie­dot (osoi­te, puhe­lin­nu­me­ro, säh­kö­pos­tio­soi­te ym.)
 • näyt­te­ly­suun­ni­tel­ma
 • mai­nin­ta hakee­ko käyt­töön­sä ylä­ker­taa, ala­ker­taa vai koko tilaa
 • kuvia tai luon­nok­sia näyt­te­lyyn tule­vis­ta teok­sis­ta tie­toi­neen
 • vähin­tään 5 kuvaa uusim­mas­ta tuo­tan­nos­ta teos­tie­toi­neen
 • video­ma­te­ri­aa­li esi­kat­se­lu­link­ki­nä
 • ansio­luet­te­lo
 • mah­dol­li­nen toi­ve näyt­te­lyn ajan­koh­das­ta
 • hake­mus tulee lähet­tää yhte­nä PDF-tie­dos­to­na, jon­ka tie­dos­to­ko­ko on max 3MB.
 • hake­muk­sen otsik­ko­kent­tään tulee mer­ki­tä “Näyttelyhaku”

Hakemukset lähe­te­tään osoit­tee­seen: rajataide.haku@gmail.com
Ainoastaan säh­kö­pos­tit­se tul­leet hake­muk­set hyväk­sy­tään.

Tietoa näyt­te­ly­ti­las­ta
Tilavuokrat* 2018 ovat:

kevät­kau­del­la 1.1. — 31.6.

 • koko tila 1260 €
 • ylä­ker­ta 800€
 • ala­ker­ta 420 €

syys­kau­del­la 1.7. — 31.12.

 • koko tila 1220 €
 • ylä­ker­ta 830€
 • ala­ker­ta 430 €

 

* HUOM! Hinnat ovat ilmoit­ta­mis­het­ke­nä voi­mas­sa ole­vat vuo­kra­hin­nat. Näyttelytilojen vuo­krat tar­kis­te­taan ennen näyt­te­ly­so­pi­mus­ten alle­kir­joit­ta­mis­ta.
Tutustu gal­le­rian poh­ja­piir­rok­seen!

Näyttelyperiodit ovat kol­men vii­kon mit­tai­sia. Varsinainen näyt­te­ly­ai­ka on 18 päi­vää. Ripustukseen on käy­tet­tä­vis­sä 2 päi­vää. Näyttelyvuokraan sisäl­tyy näyt­te­ly­ti­lan val­von­ta ja avoin­na­pi­to, tie­dot­ta­mi­nen näyt­te­lys­tä sekä julis­tei­den jako, ava­jais­ten jär­jes­tä­mi­nen, tilan sii­vous, tai­tei­li­jan avus­ta­mi­nen (rajoi­te­tus­ti) sekä mah­dol­li­suu­den saa­da käyt­töön Galleria Rajatilan av–kalustoa.

Näytteilleasettaja vas­taa itse näyt­te­lyn ripus­ta­mi­ses­ta ja pur­ka­mi­ses­ta sekä kul­je­tus-, pai­na­tus- ja ava­jais­ku­luis­ta. Näytteilleasettaja vas­taa myös teos­ten mah­dol­li­sis­ta vakuu­tuk­sis­ta.

Näytteilleasettajat valit­see Rajataide ry:n gal­le­ria­työ­ryh­mä.

 

Lisätietoja

Näyttelysihteeri
Sanna Maria Paananen
045 350 5930
galleria[a]rajataide.fi