Milla Toukkari — Kuvatekstejä / Captions

Alakerta | 3.–20.12.2016

Lyhyt näyt­te­ly­ku­vaus

Kuvatekstejä / Captions –näyt­te­ly tut­kii kuvan ja teks­tin välis­tä käsit­teel­lis­tä rajaa, motii­vi­naan kysee­na­lais­taa sen mie­lek­kyys. Kuvan ja teks­tin kate­go­rioi­den kaut­ta ins­tal­laa­tio käsit­te­lee myös tai­tei­li­jan työs­ken­te­lys­sään koh­taa­mia kään­nös­pro­ses­se­ja ja nii­den hal­lit­se­mat­to­muut­ta. Se piir­tää kuvat esiin teks­tin kaut­ta.

Englanninkielen cap­tion juon­tuu lati­nan capi­to-sanas­ta, joka tar­koit­taa muun muas­sa pitä­mis­tä, tart­tu­mis­ta, kaap­paa­mis­ta. Kuvateksti pyr­kii siis van­git­se­maan jotain, johon itse kuva on tart­tu­nut. Se vih­jaa, että sekä kuva että sen teks­ti ovat rin­nak­kai­sia. Ne viit­taa­vat samaan läh­tee­seen. Ne kut­su­vat jotain samaa pois­sao­le­vaa, samal­la nimel­lä­kin, mut­ta eri kie­lil­lä. Kuvatekstejä kut­suu esiin myös jotain: se tal­len­taa pyr­ki­mys­tä raken­taa ihan­teel­li­sia kuvia – sopi­van järi­syt­tä­viä, hii­pi­vän poliit­ti­sia, mer­ki­tyk­sel­li­sel­lä taval­la esteet­ti­siä.

Milla Toukkari on tai­de­graa­fik­ko, joka työs­ken­te­lee kuvan raken­ne­tun luon­teen ja sen pal­jas­ta­mi­sen paris­sa. Hän on eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nut sii­tä, miten kuvat tuot­ta­vat ja ohjaa­vat ajat­te­lua, ja miten eri­lai­sia kuval­li­sia esi­tys­ta­po­ja tut­ki­mal­la ja muun­te­le­mal­la tähän ajat­te­luun voi myös vai­kut­taa. Toukkari luon­neh­tii työ­tään ja teok­si­aan laa­jen­ne­tuik­si kol­laa­seik­si, joi­den kaut­ta hän pyr­kii tavoit­ta­maan kuval­li­sen ajat­te­lun reu­naeh­to­ja.

www.millatoukkari.com