METARIA – Wunderkammer

ALAKERTA | 17.2.–6.3.2018

—Kronikka—
<sols­tice-pro­tocol>
<Kielo>
#tor­nit; raken­ta­jat-enti­set / #tor­nit; kor­keus [<50] / #enti­set; kat­sel­la [∞]
#nykyi­set; ter­veh­dys [rukous]
#yhteys [enti­set]
</Kielo>
</sols­tice-pro­tocol>

Wunder- tai kunst­kam­me­rit eli kurio­si­teet­ti­ka­bi­ne­tit oli­vat renes­sans­sia­jal­la syn­ty­nei­tä ensyklo­pe­di­sia esi­ne­ko­koel­mia, joi­ta pide­tään nykyi­sen­kal­tais­ten museoi­den esias­tei­na. Ne sisäl­si­vät luon­nos­ta löy­ty­nei­tä eri­koi­suuk­sia, tai­de-esi­nei­tä ja insi­nöö­ri­tai­don näyt­tei­tä.
Wunderkammereihin raken­net­tu­jen sym­bo­lis­ten esi­ne­koos­tei­den avul­la pyrit­tiin hah­mot­ta­maan ympä­röi­vää maa­il­maa parem­min ja saa­vut­ta­maan koko­nais­val­tais­ta ymmär­rys­tä todel­li­suu­den luon­tees­ta. Niissä ole­vat esi­neet, nii­den esil­le­pa­no ja suh­teet toi­siin­sa muo­dos­ti­vat pie­nois­mal­lin maa­il­mas­ta, sel­lai­se­na kuin se nii­hin valit­tu­ja esi­nei­tä yhdis­te­le­mäl­lä oli mah­dol­lis­ta näh­dä.
Alkuperäiset wun­der­kam­me­rit syn­tyi­vät aika­na, jol­loin kir­kon ja kunin­kai­den yli­val­ta todel­li­suu­den mää­rit­te­le­mi­ses­sä alkoi mur­tua. Tieteellinen kehi­tys ava­si uusia näkö­kul­mia todel­li­suu­teen ja muok­ka­si maa­il­ma­ku­vam­me uusik­si. Tietämättömyyden häl­ven­tyes­sä myös juma­lat, hen­get, enke­lit ja demo­nit väis­tyi­vät kau­em­mak­si todel­li­suu­den mar­gi­naa­lei­hin.

Historian aal­to­lii­ke on kui­ten­kin tuo­nut yli­luon­nol­li­set voi­mat taas osak­si arkeam­me. Elämme kes­kel­lä tai­kuu­den ja ihmei­den aikaa. Kannamme muka­nam­me voi­mal­li­sia tai­ka­ka­lu­ja, joi­den avul­la yli­täm­me ajan ja pai­kan rajat. Saamme nii­tä käyt­täen yhtey­den toi­siin tie­toi­suuk­siin ja todel­li­suuk­siin. Ne piir­tä­vät meil­le kuvan maa­il­mas­ta ja ohjaa­vat mei­tä, mut­ta nii­den toi­min­nas­ta meil­lä on vain hämä­rä käsi­tys. Mistä tie­däm­me, että ihmi­set joi­hin olem­me yhtey­des­sä jaka­vat saman todel­li­suu­den kans­sam­me? Tai että he oli­si­vat elä­viä, tai edes ihmi­siä? Wunderkammer-tila­teos on vies­ti maa­il­mas­ta, joka tulee mei­dän jäl­keem­me. Se on tek­no-okkul­tis­ti­nen ritu­aa­li­ti­la, jos­sa mys­ti­nen yhteys men­neen, nyky­het­ken ja tule­van kes­ken on mah­dol­lis­ta ava­ta.

Wunderkammerin teki työ­ryh­mä METARIA, johon täl­lä ker­taa kuu­lui­vat Jyrki Pylväs, Yuko Takeda, Tanja Bastamow, Aki Ala-Kokko ja Petteri Mäkinen. Teos hyö­dyn­tää lisät­tyä todel­li­suut­ta ja sen koke­mi­sek­si tar­vit­set Android- tai iOS -äly­pu­he­li­men sekä sii­hen lada­tun ilmai­sen Arilyn-ohjel­man. Wunderkammerin aikai­sem­pi ver­sio näh­tiin Orimattilassa Villa Roosan kesä­näyt­te­lys­sä 2017.

METARIA kiit­tää seu­raa­via: Orimattilan teat­te­riys­tä­vät ry., Pietu Pietiäinen, Jukka Pylväs, Eerika Malkki & Jari Granholm / Villa Roosa, Robust North Oy