METALLINAISIATYTTÖSOTILAIDEN ELÄMÄNTARINOITA

13/8/2016–30/8/2016

Metallinaisia on tie­teen ja tai­teen yhteis­työ­han­ke, jos­sa ker­ro­taan Liberian sisäl­lis­so­tiin osal­lis­tu­nei­den tyt­tö­so­ti­lai­den elä­män­ta­ri­noi­ta kuva­tai­de­näyt­te­lyn avul­la. Näyttely sisäl­tää kak­siu­lot­tei­sia metal­li­teok­sia sekä moni­ka­na­vai­sen ääni­teok­sen.

Liberian kah­des­sa sisäl­lis­so­das­sa vuo­si­na 1989–1997 ja 2000–2003 tais­te­li kym­me­niä­tu­han­sia lap­si­so­ti­lai­ta, jois­ta 35–45 pro­sent­tia oli tyt­tö­jä. Tytöt toi­mi­vat niin tuki­teh­tä­vis­sä, etu­rin­ta­man tais­te­li­joi­na kuin komen­ta­ji­na­kin. Metallinaisia-näyt­te­lyn teok­set poh­jau­tu­vat Leena Vastapuun tut­ki­musai­neis­toon Liberian entis­ten tyt­tö­so­ti­lai­den, nykyis­ten nais­ve­te­raa­nien paris­sa.

Mirja Kurrin metal­li­teok­set käsit­te­le­vät vete­raa­nien sodan­ai­kais­ten koke­mus­ten arpeut­ta­maa arkea tänään, yli kym­me­nen vuot­ta vii­mei­sen sisäl­lis­so­dan jäl­keen. Kurri on val­mis­ta­nut teok­set kehit­tä­mäl­lään metal­li­se­ka­tek­nii­kal­la, jos­sa hän maa­laa teräs­le­vyl­le eri­lai­sil­la metal­lin­työs­tö­tek­nii­koil­la kuten hit­saa­mal­la ja lie­kil­lä polt­ta­mal­la.

Metalliteosten lisäk­si näyt­te­lys­sä tilaa hal­lit­see tari­noi­den ympä­ril­le kie­tou­tu­va Jaakko Vastapuun toteut­ta­ma 16-kana­vai­nen ääni­teos Metalliviidakko. Teoksen run­ko raken­tuu kol­men nais­ve­te­raa­nin ker­to­muk­sil­le hei­dän tyt­tö­so­ti­las­vuo­sis­taan, nyky­to­del­li­suu­des­taan ja tule­vai­suu­den haa­veis­taan. Metalliviidakko levit­täy­tyy gal­le­rian molem­piin ker­rok­siin.

Metallinaisia-näyt­te­lyn teok­set toi­mi­vat yhte­näi­se­nä koko­nai­suu­te­na, jos­sa yli 130 haas­tat­te­lus­ta ja tuhan­sis­ta valo­ku­vis­ta tul­ki­tut teok­set kyt­key­ty­vät ker­to­maan samaa, moni­ää­nis­tä tari­naa. Tyttösotiluus on Liberiassa suu­ri stig­ma ja kaik­ki teok­set on toteu­tet­tu vete­raa­nien iden­ti­tee­tit pii­lot­taen.

Vaikka hank­keen taus­ta on sodas­sa, näyt­te­lyn kan­ta­va­na tee­ma­na on toi­vo.

Näyttelyä tukee Suomen Kulttuurirahasto.

Lisätietoa: facebook.com/metallinaisia