MARRAS – vähenevä valo

Ylä- ja ala­ker­ta | 23.11. -26.11.2017

mar­ras /ˈmɑ.rːɑs/ 1 (van­hah­ta­va, raa­ma­tul­li­nen) kuol­lut tai kuo­le­mai­sil­laan ole­va ihmi­nen 2 (van­hah­ta­va) kuol­leen ihmi­sen hen­ki, haa­mu 3 (van­hah­ta­va, myto­lo­gia) kuo­le­man entee­nä pidet­tä­vä eri­koi­nen asia

Marraskuuhun lii­te­tään voi­mak­kaas­ti pimeys ja hii­pu­mi­nen. Hämärä voi tuo­da myös peh­meyt­tä ja tur­vaa, antaa mah­dol­li­suu­den käper­tyä itseen ja kes­kit­tää huo­mion sisään­päin. Syksyllä luon­to hil­je­nee ja sen voi­ma tii­vis­tyy näky­mät­tö­miin, maan alle, kuo­ren sisään. Myös ihmi­nen siir­tyy tilaan, jos­sa ete­ne­mi­nen muut­tuu läs­nä­ole­vak­si pysäh­ty­mi­sek­si ja kas­vu syven­ty­mi­sek­si. Tämä kuo­le­man ja elä­män rajan ylit­tä­mi­sen ritu­aa­li on edel­ly­tys jat­ku­vuu­del­le ja uudel­leen syn­ty­mi­sel­le.

Turkulainen Nykykulttuuriyhdistys Suunnitelma B ry jär­jes­tää Galleria Rajatilassa lyhyt­kes­toi­sen ryh­mä­näyt­te­lyn, joka on vas­ta­vie­rai­lu Rajataide ry:n osal­lis­tut­tua B-gal­le­rian Superb!-nykytaidefestivaaliin tou­ko­kuus­sa 2017. Neljän päi­vän ajan gal­le­rias­sa on näh­tä­vil­lä tul­kin­to­ja ja näkö­kul­mia mar­rak­seen. Aihetta lähes­ty­tään niin muu­tok­sen, päät­ty­mi­sen ja luo­pu­mi­sen näkö­kul­mas­ta, kuin kehon tai mie­len raken­tei­den tut­ki­mi­sen, puh­dis­tu­mi­sen riit­tien sekä hen­ki­sen mat­kan kaut­ta. Myös ety­mo­lo­gi­nen lähes­ty­mis­ta­pa on läs­nä. Lyhyt esil­lä­oloai­ka rin­nas­tuu näyt­te­lyn tee­maan.

Monimediaisessa koko­nai­suu­des­sa on esil­lä muun muas­sa ins­tal­laa­tio­ta, video­tai­det­ta, valo­ku­vaa ja maa­laus­ta. Osana näyt­te­lyä toi­mii myös dia­lo­gi­mai­nen teks­ti, jos­sa tee­maa käsi­tel­lään tie­teel­lis­tä lähes­ty­mis­ta­paa ja vapaa­ta asso­si­aa­tio­ta yhdis­tel­len. Avajaisten yhtey­des­sä näh­dään per­for­mans­sie­si­tyk­siä.

Teoksissa tut­ki­taan sekä käsit­teel­li­siä että kon­kreet­ti­sia siir­ty­miä, raja­pin­to­ja, het­kel­li­syyt­tä ja muu­tos­ta, ja nii­tä yhdis­tää medi­ta­tii­vi­suus, mys­tee­rin koh­taa­mi­nen ja elä­män kun­nioit­ta­mi­nen. Kuolevaisuuden valos­sa.

Nykykulttuuriyhdistys Suunnitelma B ry on tur­ku­lai­nen, vuon­na 2004 perus­tet­tu yhdis­tys, joka on vuo­des­ta 2005 yllä­pi­tä­nyt Aninkaistenkadulla toi­mi­vaa nyky­tai­de­ti­la B-gal­le­ri­aa. Jäsenistöön kuu­luu pai­kal­li­sen tai­de- ja kult­tuu­ri­ken­tän toi­mi­joi­ta, kuten ammat­ti­tai­tei­li­joi­ta, tut­ki­joi­ta ja kuva­tai­teen opis­ke­li­joi­ta. Toiminnan läh­tö­koh­ta­na on tar­jo­ta eri­lai­sil­le nyky­tai­teen toi­mi­joil­le mah­dol­li­suus saa­da teok­si­aan ja pro­jek­te­jaan esil­le, sekä olla ylei­söl­le hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä paik­ka tutus­tua ja kokea nyky­tai­det­ta eri muo­dois­sa. Yhdistys tar­jo­aa näyt­te­lyi­den lisäk­si run­saas­ti muu­ta moni­tai­teel­lis­ta ohjel­maa.

Näyttelyyn osal­lis­tu­vat yhdis­tyk­sen jäse­net ovat Kristiina Karsten, Veera Lohiniva, Pauliina Nyqvist, Anu Pasanen, Jarkko Suvela, Niko Tampio, Hanna Tyvelä, Maria West ja Ilmari Wärri.