Maaria Jokimies — Jos ahdistaa, niin me voidaan hei laulaa sulle

YLÄKERTA | 10.3.–27.3.2018

Galleria Rajatilan ylä­ker­ta esit­te­lee maa­lis­kuus­sa Maaria Jokimiehen väri­kyl­läi­siä figu­ra­tii­vi­sia öljy­vä­ri­maa­lauk­sia. Taiteilijan teok­sis­sa rea­lis­ti­ses­ti muo­toon maa­la­tut ihmis­hah­mot ja mate­ri­aa­lit yhdis­ty­vät kak­siu­lot­tei­siin koris­teel­li­siin pin­toi­hin. Jokimiehen työs­ken­te­ly nojaa maa­lauk­sen perus­asioi­hin, som­mit­te­luun, väri­rin­nas­tuk­siin sekä tilan ja mate­ri­aa­lin tun­tuun, näi­tä kei­no­ja oma­pe­räi­ses­ti sovel­taen.

Jokimiehen teok­sien läh­tö­kohtana toi­mi­vat valo­ku­vat. Käyttäessään omia kuvi­aan tai­tei­li­ja on kuvan­nut pal­jon oman suku­pol­ven­sa nuor­ten pin­nal­li­sek­si­kin tul­kit­ta­vaa juh­laa ja arkea. Valokuvasta van­git­tu tilan­teen jän­ni­te sekä hen­ki­löi­den tar­kat ilmeet ja kas­von­piir­teet luo­vat maa­lauk­seen samais­tut­ta­van ker­to­muk­sen, jon­ka hek­tis­tä ja absur­dia arki­suut­ta lii­oi­tel­lut värit ja toi­sik­si ulot­tu­vuuk­sik­si nouse­vat pin­nat koros­ta­vat. Ajankuva, inhi­mil­li­syys ja yhtei­söl­li­syys ovat teos­ten kan­ta­via tee­mo­ja.

Maaria Jokimies on val­mis­tu­nut kuva­tai­tei­li­jak­si Lahden Taideinstituutin vii­mei­sel­tä luo­kal­ta kevääl­lä 2016, jon­ka jäl­keen hän on asu­nut ja työs­ken­nel­lyt Lappeenrannassa. Rajatilassa näh­tä­vä näyt­te­ly on hänen ensim­mäi­nen yksi­tyis­näyt­te­lyn­sä kuva­tai­teen ammat­ti­lai­se­na.

Näyttelyä on tuke­nut Etelä-Karjalan Kulttuurirahasto.