Laura Laukkanen — Abedyssan Kerjuukuppi

ALAKERTA | 23.9.–10.10.2017

Laura Laukkanen esit­tää Galleria Rajatilassa videoins­tal­laa­tion Abbedissan ker­juu­kup­pi. Teos jat­kaa Laukkasen koh­te­liai­suut­ta ja ystä­väl­li­syyt­tä kar­toit­ta­vaa näyt­te­ly­sar­jaa. Näyttelysarjan kol­mas osa tar­kas­te­lee tee­maa pöy­tä­ta­po­jen avul­la.

Teoksen taus­tal­la vai­kut­taa vah­vas­ti kah­den sosi­aa­lip­sy­ko­lo­gin: Erving Goffmanin ja Norbert Eliaksen kir­joi­tuk­set. He käyt­tä­vät usein teks­teis­sä ruo­kai­luun liit­ty­viä esi­merk­ke­jä ja liit­tä­vät ne käyt­täy­ty­mi­sen ja tun­tei­den kehit­ty­mi­seen. Siinä mis­sä Goffman tut­ki mie­li­sai­raa­lan käy­tän­tei­tä paneu­tui Elias 1500-luvun hovie­lä­mään.

Norbert Elias näkee käy­tös­ta­po­jen muu­tok­ses­sa laa­jan kehi­tys­ku­lun. Mitä vah­vem­min tar­kas­te­lem­me itseä ja toi­sia yksi­löi­nä, sitä enem­män vält­te­lem­me keho­jen kon­tak­te­ja toi­siin­sa. Pelkkä aja­tus tois­ten syl­jen, käsien ja suun sekoit­tu­mi­ses­ta ravin­toom­me herät­tää häpe­ää. Eliaksen mukaan käy­tös­ta­vat ovat raken­tu­neet näky­mät­tö­mäk­si suo­ja­muu­rik­si. Ne estä­vät keho­jen sekoit­tu­mi­sen.

Kathryn Hulme kir­joit­ti 1900-luvun alus­sa osit­tain tosi­ta­ri­naan perus­tu­van ker­to­muk­sen ”The Nun’s Story”, ”Nunnan tari­na”. Sosiaalipsykologi Erwing Goffman viit­taa romaa­niin klas­sik­ko­kir­jas­saan ”Minuuden mene­tys”.

Luostarin ran­gais­tus­käy­tän­töi­hin kuu­lui ”ker­juu­kup­pi”. Rangaistusta kär­si­vä nun­na ker­jä­si muil­ta luos­ta­rin asuk­kail­ta keit­toa lusi­kal­li­nen ker­ral­laan. Oleellista ran­gais­tuk­ses­sa oli, että nun­nat jakoi­vat annok­ses­taan vas­ta sil­loin, kun he oli­vat aloit­ta­neet ruo­kai­lun. Kerjuutyö jat­kui kun­nes luos­ta­rin nuo­rin oli jaka­nut omas­ta annok­ses­ta ja kup­pi oli täyt­ty­nyt. Nunnan tuli kes­tää ran­gais­tus ja olla näyt­tä­mät­tä tun­tei­taan.

Goffman ja Elias eivät kum­pi­kaan tut­ki ensi­si­jai­ses­ti ystä­väl­li­syyt­tä. Reitti koh­te­liai­suu­des­ta ystä­väl­li­syy­teen ei sii­tä huo­li­mat­ta ole pit­kä. Videoinstallaatio Abbedissan ker­juu­kup­pi esit­tää sar­jan koh­te­liai­ta pöy­tä­ta­po­ja ja sen, miten nii­den tul­kin­ta muut­tuu ystä­vien kes­ken.

Laura Laukkanen (s.1984) on tam­pe­re­lai­nen kuva­tai­tei­li­ja. Hän on val­mis­tu­nut Tampereen ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta kuva­tai­tei­li­jak­si vuon­na 2013. Laukkanen työs­ken­te­lee pää­asial­li­ses­ti ins­tal­laa­tion kei­noin. Hän käsit­te­lee teok­sis­sa arki­sia itses­tään­sel­vyyk­siä ja käyt­tää mate­ri­aa­lei­na tavan­omai­suu­des­saan näky­mät­tö­mik­si muut­tu­nei­ta esi­nei­tä, ilmiöi­tä ja elei­tä. Laukkanen on jäsen Tehonrakentajat-kol­lek­tii­vis­sa ja Tampereen Taidehalli -työ­huo­neyh­tei­sös­sä.

www.lauralaukkanen.com