Laura Hetemäki — Pimeä kevät

ALAKERTA | 22.7. – 8.8.2017

Pimeä kevät -näyt­te­lys­sä on
maa­lauk­sia,
gra­fiik­kaa,
kera­miik­kaa,
aikaa,
hil­sei­le­vää maa­lia,
rik­kou­tu­nei­ta pos­lii­ni­kup­pe­ja,
vesi­va­hin­ko,
tilan­tei­ta,
paik­ko­ja,
akva­rel­le­ja,
mus­tet­ta,
sato­ja pie­niä kera­miik­ka­veis­tok­sia,
vii­vo­ja,
pape­ria,
kanan­mu­nan­kuo­ria,
talo­ja,
kep­pe­jä,
spa­get­ti­jää­tä,
vii­mei­siä, hoh­ta­via lumen rip­pei­tä mus­taa maa­ta vas­ten.

Laura Hetemäki on val­mis­tu­nut kuva­tai­tei­li­jak­si Tampereen ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta vuon­na 2012. Hän maa­laa ja tekee gra­fiik­kaa. Viimeisen vuo­den aika­na tek­nii­koi­den rin­nal­le on tul­lut myös kera­miik­ka, jota hän esit­te­lee Pimeä kevät -näyt­te­lys­sä ensim­mäis­tä ker­taa. Hetemäki muut­ti pari vuot­ta sit­ten kau­pun­gis­ta Karstulaan, pie­neen kes­ki­suo­ma­lai­seen maa­seu­tu­kun­taan asu­maan. Elämä maa­seu­dul­la, luon­non ja hil­jai­suu­den ympä­röi­mi­nä on vai­kut­ta­nut hänen teos­ten­sa aihei­siin.