Juuso Joutsi & Jussi Meuronen: Armo

Yläkerta | 18.2. — 7.3.2017

Prosessissa ole­mi­nen pois­ta­mat­to­ma­na osa­na oman itsen ja ympä­ris­tön käsit­te­lyä. Konkreettinen, fyy­si­nen teko. Yksilön koke­muk­sen pro­jek­tio itseen­sä, Noema.

Maalaus teko­na muo­dos­tuu näyt­te­lyn run­gok­si, jon­ka ympä­ril­le koko tilaan laa­je­ne­va teos, ins­tal­laa­tio, muo­dos­tuu. Kahden teki­jän työt kom­mu­ni­koi­vat, muo­dos­ta­vat uut­ta. Osansa koko­nai­suu­des­sa ottaa myös ääni erään­lai­se­na kom­ment­ti­na. Prosessi itses­sään yksi­lön kehi­tyk­ses­sä on ollut molem­mil­le teki­jöil­le oleel­li­nen kuva­tai­tees­sa. Miten teko ja ilmiö muo­dos­ta­vat kuvan, joka ker­too koke­muk­ses­ta ja yhtä­lail­la yksi­lön pai­kas­ta koko­nai­suu­des­sa. Tekeminen ennen kaik­kea, lop­pu­tu­los­ta tär­keäm­pä­nä.

Joutsi ja Meuronen ovat val­mis­tu­neet Taidekoulu Maasta samal­ta vuo­si­kurs­sil­ta 2010 ja ovat sii­tä asti toi­mi­neet osa­na RIVO-kol­lek­tii­via. Meuronen val­mis­tui kevääl­lä 2016 kuva­tai­teen mais­te­rik­si Kuvataideakatemiasta. Molemmat asu­vat ja työs­ken­te­le­vät Helsingissä.

Näyttelyn ava­jai­sis­sa kuul­laan Tamperelaisen Ailigaš -yhtyeen impro­vi­soi­tu ääni­teos, jon­ka tal­len­ne jää näyt­te­lyn ajak­si kuul­ta­vak­si gal­le­ri­aan.