Jerker Ramberg -Vade Retro Perkele

YLÄKERTA | 3.- 20.6.2017

Aloittaessani työs­ken­te­lyn tänä vuon­na en oli­si usko­nut ole­va­ni niin vihai­nen itseel­le­ni ja ympä­ris­töl­le­ni. Pyrin kai­kin tavoin tuo­maan työs­ken­te­lys­sä­ni esil­le kon­kre­tian ja kyl­mä­jär­ki­se­na­jat­te­lun teh­den tai­det­ta tai­teen vuok­si. Epäonnistuin, mut­ta toi­saal­ta epä­on­nis­tu­mi­se­ni oli myös­kin erään­lai­nen oppi­mis­ko­ke­mus. Pitääkö kuvan olla poliittises­ti kor­rek­ti? Miksi tai­de pitää mykis­tää kom­men­teis­taan yhteis­kun­taa ja val­lit­se­vaa este­tiik­kaa koh­taan? Ennen van­haan sano­ma­leh­tien pila­ku­vis­sa dik­taat­to­rit oli­vat sar­vi­päi­siä paho­lai­sia, maa­pal­lo tuh­ka­ka­sa ja aat­teet myto­lo­gi­sia peto­ja. Se oli viil­tä­vää visu­aa­lis­ta paha­no­lon ryöp­pyä ja osoi­tus sii­tä, että me ja maa­il­ma emme voi hyvin. Hyvinvointimme on pai­na­va ja inva­li­di keho. Aatteemme ano­nyy­me­ja mas­ke­ja, jot­ka pii­lot­te­le­vat viha­pos­tin taka­na.

Teokseni ovat gro­tes­ke­ja ja pato­lo­gi­sia meta­fo­ria kyvyt­tö­myy­des­tä vai­kut­taa. Tuntemuksia voi­mat­to­muu­des­ta ja tules­sa makaa­mi­ses­ta. Mutta todel­li­nen hel­vet­ti on sil­män­sä sul­ke­mi­nen niil­tä.

Jerker Ramberg (s.1989) on TAMKista 2016 val­mis­tu­nut kuva­tai­tei­li­ja, joka työs­ken­te­lee ja asuu Turussa. Ramberg työs­ken­te­lee valo­ku­vauk­sen, per­for­mans­sin, maa­lauk­sen ja veis­ton paris­sa. Vade Retro Perkele on hänen toi­nen yksi­tyis­näyt­te­ly, joka koos­tuu maa­lauk­sis­ta ja veis­to­sins­tal­laa­tios­ta.