Jenni Kokkomäki — When In Bloom

ALAKERTA | 14.10.–31.10.2017

Katson tyh­jää mai­se­maa ja oikeas­taan mitään ei tapah­du. Kaikki toi­mii kuten ennen­kin, pait­si suju­vam­min, jos asias­ta jotain pitää sanoa. Kun yksi päät­tyy, jo toi­nen kor­vaa sen, ja näin se jat­kuu. Kehitys on kehit­ty­nyt, olem­me parem­pia kuin kos­kaan, vaik­ka tie­däm­me­kin jokai­sen juh­lan päät­ty­vän aika­naan.

When in Bloom on bal­la­di vii­mei­sen 150 vuo­den län­si­mai­sen kehi­tys­ku­lun seu­rauk­sis­ta, jois­ta nau­tim­me nyt. Tai ehkä vas­ta huo­men­na. Se on lau­lu suloi­sel­le talous­kas­vul­le at all cost baby ja pää­tök­sil­le joi­ta on vain teh­tä­vä sil­lä on tuot­ta­vam­paa teh­dä kuin olla teke­mät­tä, se on omis­tet­tu Sigmund Freudille ja kump­pa­neil­le, joi­den uuras­tus on tuo­nut meil­le Ymmärryksen Itsestämme, uudel­le impe­ria­lis­mil­le, sekä kai­kel­le kikyt­te­lyl­le ja tsemp­pi­kult­tuu­ril­le, oh yes we can, yes we cer­tain­ly can! Kiedon vil­la­ta­kin har­teil­le­ni sil­lä kesäil­ta on hie­man vilak­ka, jär­jel­tä käy tuu­len vire. Kaikki on vaan kau­nis­ta eikä mikään tee kipe­ää.

Videoiden musii­kis­ta vas­taa Miro Mantere.

Videoiden val­mis­ta­mi­seen ovat lisäk­si osal­lis­tu­neet Ida Backer, Juha Forss, Aki Hämäläinen, Hanna Iitti, Sanne Katainen, Esa Kirkkopelto, Jonna Lehto, Jemina Mantere, Minja Mertanen, Are Nikkinen, Sanni Priha, Aino Päivinen, Teemu Päivinen, Eija Ranta, Juha Sääski ja Paula Tella.

Videoteoksen toteut­ta­mis­ta on tuke­nut Taiteen edis­tä­mis­kes­kus.