Jan-Erik Andersson — Urkonzert

Ylä- ja ala­ker­ta | 7.–24.1.2017

Urkonzert on kokoel­ma teok­sia, jot­ka ylis­tä­vät ihmis­kun­nan toi­vot­to­mal­ta tun­tu­vaa yri­tys­tä luo­da kau­neut­ta ja tar­koi­tus­ta geo­met­rias­ta ja luon­non näen­näi­ses­tä kaa­ok­ses­ta maa­il­mas­sa, joka on täyn­nä epä­var­muut­ta ja väki­val­taa. Samalla näyt­te­ly on hen­ki­lö­koh­tai­nen mie­tis­ke­ly suh­tees­ta­ni omaan isää­ni, meri­kap­tee­niin, ja omas­ta roo­lis­ta­ni esi­ku­va­na omal­le pojal­le­ni. Mitä olen saa­nut ja mitä annan eteen­päin?

Kolmiosainen ääni­veis­tos Urkonzert, joka on anta­nut nimen­sä näyt­te­lyl­le, on yhteis­työ ääni­tai­tei­li­jan ja Chicago Art Instituutin pro­fes­so­rin Shawn Deckerin kans­sa. Olemme teh­neet yhteis­työ­pro­jek­te­ja jo vuo­des­ta 1996 läh­tien, muun muas­sa Berliinissä, Helsingissä, Chicagossa, Wakefieldissa (UK), Malmössa, Turussa ja Brysselissä. Viimeisin teos Apple Concert on esil­lä par­hail­laan Fin_Between näyt­te­lys­sä Arena 1 Galleriassa Los Angelesissa.

Deckerin Urkonzert:lle luo­mat äänet ja musiik­ki hyö­dyn­tä­vät ja herät­te­le­vät meren ryt­me­jä sekä nii­tä ryt­me­jä, joi­ta joka­päi­väi­nen työs­ken­te­ly lai­vo­jen sisäl­lä ja ympä­ril­lä tuot­taa. Äänimaailma on saa­nut vai­kut­tei­ta post­mi­ni­ma­lis­ti­ses­ta musii­kis­ta, luon­non omis­ta ryt­meis­tä sekä Deckerin kent­tä-ääni­tyk­sis­tä. Äänet tule­vat beto­ni­sis­ta kai­ut­ti­mis­ta, jot­ka on valet­tu maas­sa. Kaiuttimia ympä­röi­vät ja kan­nat­te­le­vat metal­li­set, veis­tok­sel­li­set raken­teet, jot­ka perus­tu­vat kul­tai­seen leik­kauk­seen, vii­si­kul­mioi­hin sekä okta- ja iko­sa-edriin. Äänimaailma on luo­tu var­ta vas­ten näil­le kol­mel­le veis­tok­sel­le ja muo­dos­taa akus­ti­sen tilan nii­den ympä­ril­lä. Matalimmat äänet tule­vat lapion­muo­toi­ses­ta pen­kis­tä, jon­ka pääl­lä ylei­sö voi istua.

Näyttelyn muut teok­set käsit­te­le­vät isän ja pojan suh­det­ta sekä sitä pin­nan alla ole­vaa jän­ni­tet­tä, joka on ole­mas­sa suku­pol­vien välis­sä. Isoissa digi­taa­li­sis­sa kol­laa­seis­sa olen käyt­tä­nyt sota-aihei­sia lap­suu­den pii­rus­tuk­sia­ni. Teoksessa Meritaistelu aal­loil­la 103 – 309 Hz, olen anta­nut nii­den tais­tel­la isä­ni rah­ti­lai­vo­ja vas­taan. Isäni oli koko elä­män­sä ajan töis­sä meril­lä ja ete­ni mat­ruusis­ta kap­tee­nik­si. Toisessa kol­laa­si­sar­jas­sa lap­se­na piir­tä­mä­ni jou­kot koh­taa­vat poi­ka­ni Adrianin sota­jou­kot, jot­ka hän piir­si olles­saan 5–7-vuotias.

Jan-Erik Andersson

 

Jan-Erik Andersson (s.1954) on tai­tei­li­ja, joka käyt­tää laa­jaa ilmai­su­muo­to­jen kir­joa; ark­ki­teh­tuu­ris­ta ja media­tai­tees­ta per­for­mans­siin ja ympä­ris­tö­tai­tee­seen. 1990-luvun puo­li­vä­lis­tä läh­tien hän on käyt­tä­nyt digi­taa­lis­ta tek­no­lo­gi­aa ilmai­se­maan ja anta­maan muo­to­ja aja­tuk­sil­leen. Andersson on esit­täy­ty­nyt kan­sain­vä­li­ses­ti mm. Tate Gallery Liverpoolin ja Henry Moore Instituutin jär­jes­tä­mis­sä näyt­te­lyis­sä sekä Venetsian bien­naa­lis­sa 2013.

Andersson on myös teh­nyt usei­ta ympä­ris­tö­tai­de­teok­sia, mm. Tampereen kes­kus­ta­tun­ne­lin ilmas­toin­ti­piip­pu­jen tai­de­teok­sen Tuli ja Sade. Viime vuon­na val­mis­tui Lahden Alatorin tai­teel­li­nen suun­nit­te­lu Toinen herää­mi­nen. Andersson voit­ti kil­pai­lun Mikkelin uuden asun­to­mes­sua­lu­een tai­de­teok­ses­ta. Gordilainen sol­mu val­mis­tuu kesäl­lä 2017.

Hänen tun­ne­tuin teok­sen­sa on koko­nais­tai­de­teos Life on a Leaf -talo Turussa (yhdes­sä ark­ki­teh­ti Erkki Pitkärannan kans­sa). Talo on esi­tel­ty mm. George H. Marcuksen kir­jas­sa Total
Design – Architecture and Interiors of Iconic Modern Houses yhdes­sä Wrightin, Macintoshin, Saarisen, Aallon, Mies van der Rohen, Utzonin ja Libeskindin talo­jen kans­sa.

Osana Kuvataiteen toh­to­rin­tut­kin­toa Kuvataideakatemiaan jul­kai­se­man­sa kir­ja Life on a Leaf -talos­ta on ilmes­ty­nyt myös englan­nik­si hol­lan­ti­lai­sen MER Paperkunsthallen jul­kai­se­ma­na. Näitä molem­pia kir­jo­ja sekä mui­ta Anderssonin tai­teen ja ark­ki­teh­tuu­rin suh­tees­ta kir­joit­ta­mia teok­sia voi ostaa näyt­te­lys­tä.(www.anderssonart.com)

Shawn Decker (s. 1957) on sävel­tä­jä, tai­tei­li­ja ja opet­ta­ja, joka tekee ääni- ja säh­köi­sen median ins­tal­laa­tioi­ta sekä sävel­tää musiik­kia live-tapah­tu­mil­le, fil­meil­le ja videoil­le. Hänen teok­sen­sa sijoit­tu­vat sävel­tai­teen, visu­aa­lis­ten tai­tei­den ja per­for­mans­sin väli­maas­toon ja käyt­tä­vät sekä tra­di­tio­naa­li­sia että elekt­ro­ni­sia medioi­ta tut­ki­maan, simu­loi­maan ja ylis­tä­mään luon­nol­li­sia (ja luonn­ot­to­mia) maa­il­mo­ja. Deckerin luo­mat ääni­mai­se­mat ovat esi­tet­ty mm. Chicago Cultural Centerissa, Art Basel Miami, Biennial of Electronic Art in Perth Australia, the Klangstrum in Austria, the Victoria Albert Museum London ja Museum of Art and Design in NYC.
(www.shawndecker.com)

Jan-Erik Andersson
040 5013960
jan-erik.andersson@anderssonart.com