Elliina Peltoniemi & Tomas Regan — Ihmistä etsitään metsästä

ALAKERTA | 2.6.–19.6.2018

Rajatilan ylä­ker­ras­sa avau­tu­van näyt­te­lyn teok­sis­sa esiin­ty­vät puut ja pusi­kot. Aiheen yti­mes­sä on sil­ti ihmi­nen. Elliina Peltoniemi ja Tomas Regan ovat taval­li­ses­ti kuvan­neet töis­sään ihmis­tä, mut­ta hei­tä yhdis­tää myös lähei­nen suh­de luon­toon ja eri­tyi­ses­ti pui­hin.

Elliina Peltoniemi teki pape­ris­ta koi­vu­met­sän. Lattiaa ja kat­toa peit­tää mus­ta pape­ri­nen ruo­ho. Koivujen run­got yhdis­tä­vät lat­tian ja katon.

Halusin luo­da pai­kan jos­sa voi­sin koh­da­ta kuol­lei­ta lähei­siä­ni. Metsiköt, puis­ti­kot ja tie­tyt puut ovat jo lap­ses­ta asti olleet minul­le eri­tyi­siä paik­ko­ja ja ystä­viä, joten kuin itses­tään aloin teh­dä koi­vik­koa joka oli­si raja, koh­taa­mis­paik­ka kah­den maa­il­man välil­lä.”

Videoteoksessaan Peltoniemi yrit­tää löy­tää sosi­aa­lis­ta paik­kaan­sa pui­den jou­kos­ta naa­mioi­tu­mal­la koi­vuk­si. Videolla ihmi­sen ja puun roo­lit vaih­te­le­vat riip­puen sii­tä ollaan­ko ihmi­sen raken­ta­mas­sa jär­jes­te­tys­sä ympä­ris­tös­sä vai met­säs­sä. Yritys saa koo­mi­sia­kin piir­tei­tä.

Tomas Regan etsii vil­liä luon­toa piir­tä­mäl­lä huk­ka­maas­ta sikiä­viä kas­ve­ja. Näyttelyssä näh­tä­vät 40 teos­ta on piir­ret­ty tou­ko­kuun aika­na Tampereen pusi­kois­sa, park­ki­paik­ko­jen reu­noil­la, rata­pi­hoil­la ja muis­sa väli­ti­lois­sa.

Kaupungissa kas­vit jär­jes­te­tään rivei­hin ja laa­ti­koi­daan, mut­ta luon­to on vil­li, myös kau­pun­gis­sa.”

Nämä työt ovat kuvia puis­ta tai pusi­kois­ta, mut­ta nii­den aihee­na on sil­ti ihmi­nen – ihmi­nen ympä­ris­tön muok­kaa­ja­na ja toi­saal­ta täs­sä sen kat­so­ja­na. Mielestäni mai­se­ma­ku­va, eli kuva pai­kas­ta, mää­rit­tyy kat­so­jan kaut­ta ja sik­si se tulee käsi­tel­lä inhi­mil­li­se­nä. On kiin­nos­ta­vaa aja­tel­la paik­ka, tai pen­sas, yksi­lö­nä jol­la on oma iden­ti­teet­ti ja kuva­ta se muo­to­ku­vauk­sen lai­na­lai­suuk­sien mukaan. Tällainen luon­non inhi­mil­lis­tä­mi­nen on tie­ten­kin höl­möä mut­ta samal­la hyvin inhi­mil­lis­tä.”

–––– ––––– –––––– –––––

Elliina Peltoniemi (1978) on tam­pe­re­lai­nen kuva­tai­tei­li­ja ja kult­tuu­rin moniot­te­li­ja. Peltoniemi on val­mis­tu­nut Turun Taideakatemiasta 2011. Hän on opis­kel­lut tai­det­ta myös Lapin yli­opis­tos­sa ja Limingan tai­de­kou­lus­sa. Hänen töi­tään on ollut esil­lä mm. Turun Taidemuseon Studiossa ja MUU-kaa­pe­lil­la. Viimeisin yksi­tyis­näyt­te­ly oli 3h+k gal­le­rias­sa Porissa 2017. Peltoniemi on Rajataideyhdistyksen jäsen.

Tomas Regan on tam­pe­re­lai­nen kuva­tai­tei­li­ja, joka on val­mis­tu­nut Kuvataideakatemiasta 2006. Hän on osal­lis­tu­nut Pirkanmaan Triennaaliin kol­me ker­taa, Graphica Creativaan kak­si ker­taa ja Mäntän kuva­tai­de­vii­koil­le ker­ran. Yksityisnäyttelyitä hän on pitä­nyt muun muas­sa Helsingissä Taidesalongissa ja Tampereella Himmelblaun gal­le­rias­sa. Regan on Suomen tai­de­graa­fi­kot ry:n ja Tampereen tai­tei­li­ja­seu­ran jäsen. Hänen teok­si­aan on muun muas­sa Valtion ja Tampereen tai­de­museon kokoel­mis­sa.