Mari Ljokkoi: Naapuri ja etäisyys

Alakerta | 18.2. — 7.3.2017

Naapuri ja etäi­syys -näyt­te­lyyn kuu­luu kol­me video­teos­ta vuo­sil­ta 2014–2016. Teoksia yhdis­tää video­päi­vä­kir­ja­mai­nen tyy­li sekä poh­din­ta ajas­ta ja tark­kai­le­mi­ses­ta.

Tarkkailija on kuvat­tu syk­syl­lä 2014 Valko-Venäjän pää­kau­pun­gis­sa Minskissä. Teos sai alkun­sa, kun tai­tei­li­ja kut­sut­tiin sin­ne elo­ku­va­fes­ti­vaa­leil­le säh­kö­pos­ti­vies­til­lä. Maata pide­tään Euroopan vii­mei­se­nä dik­ta­tuu­ri­na ja teok­ses­sa kuva­taan sitä, seu­ra­taan­ko tai­tei­li­jaa vie­rai­lun aika­na. Etäisyys 2160 km on Tarkkailijan tavoin mat­ka­ker­to­mus. Sen läh­tö­koh­ta­na on ollut tur­has­ta len­tä­mi­ses­tä luo­pu­mi­nen ympä­ris­tö­syis­tä, ja sik­si teok­ses­sa siir­ry­tään Helsingistä Venetsiaan maa­pal­lon pin­taa pit­kin. Siinä mis­sä len­to­mat­ka oli­si kes­tä­nyt alle kol­me tun­tia, mat­kaa teh­dään nyt kol­me vuo­ro­kaut­ta. Etäisyys 2160 km nou­dat­taa aikas­kaa­laa; jokai­nen mat­kan tun­ti vas­taa 5 sekun­tia videol­la. Naapuri-teok­ses­sa ollaan Helsinginkadulla, joka 1900-luvun alus­sa kaa­voi­tet­tiin parii­si­lais­tyy­li­sek­si bule­var­dik­si. Ikkunasta näkyy vil­kas katue­lä­mä ja vas­ta­päi­nen talo, jos­sa ker­to­jan iso­tä­ti on asu­nut. Hän on näh­nyt saman kadun ja näky­män, mut­ta eri maa­il­man.

Mari Ljokkoi on kuva­tai­tei­li­ja, joka työs­ken­te­lee etu­pääs­sä video­tai­teen ja doku­men­taa­ri­sen elo­ku­van väli­maas­tos­sa. Hän on opis­kel­lut nyky­tai­teen ja visu­aa­li­sen kult­tuu­rin lisäk­si maan­tie­det­tä, mikä näkyy teos­ten aiheis­sa. Useissa hänen teok­sis­saan yhteis­kun­nal­li­set aiheet yhdis­ty­vät hen­ki­lö­koh­tai­siin koke­muk­siin ja ilmiöi­tä tar­kas­tel­laan suh­tees­sa aikaan. Näiden teos­ten läh­tö­koh­ta­na ovat suu­rem­mat tee­mat, mut­ta tulo­kul­ma ja ker­ron­ta liik­ku­vat arkie­lä­män tasol­la.

Näyttelyä on tuke­nut Visek.