Anu Haapanen — Invasion

Yläkerta | 24/9/2016–11/10/2016

Näyttelyn maa­lauk­set ovat mai­se­mal­li­sia poh­din­to­ja, myyt­ti­siä tilo­ja tai uto­pioi­ta ja väläh­dyk­siä jon­kin kuvit­teel­li­sen pai­kan tai sivi­li­saa­tion tari­nas­ta. Maalauksiin raken­tu­vat tilat ja mai­se­mat toi­mi­vat mer­ki­tyk­sil­lä ladat­tui­na ele­ment­tei­nä, jon­kin sym­bo­li­sen tapah­tu­man tai mää­rit­te­le­mät­tö­män koke­muk­sen näyt­tä­mö­nä. Ne ovat paik­ko­ja muu­tok­sen alla tai jäl­keen, tule­vai­suu­den näky­miä tai näky­miä joi­ta ei enää ole ole­mas­sa. Maalausten mai­se­miin hah­mot­tuu kuvit­teel­li­sia luon­non­mul­lis­tuk­sia tai mur­rok­sia, uusia maa­il­mo­ja ja todel­li­suuk­sia luo­via tapah­tu­mia sekä nii­den jäl­ki­ku­via. Maalauksen pin­nal­la todel­li­suus leik­kaan­tuu ja sumen­tuu, esiin nousee aineen ja ele­ment­tien lii­ke, luo­den pur­kau­tu­mi­sia ja peit­ty­mi­siä, hil­jai­sia ja valu­via kata­stro­fe­ja.

Anu Haapanen (s.1981) on Lahden Taideinstituutista vuon­na 2013 val­mis­tu­nut kuva­tai­tei­li­ja, joka asuu ja työs­ken­te­lee Helsingissä.