Anna-Mari Nousiainen & Sami Sänpäkkilä — IHMISEN IKUINEN UNI

Ylä- ja ala­ker­ta | 6.1. -23.1.2018

Näyttelyn trai­le­ri: https://vimeo.com/247321319

Ihmisen ikui­nen uni -näyt­te­ly on Anna-Mari Nousiaisen ja Sami Sänpäkkilän kah­den vii­me vuo­den aika­na toteut­ta­ma mit­ta­va videoins­tal­laa­tio, joka käsit­tää 15 uut­ta teos­ta.

Teokset kuvas­ta­vat tai­kuut­ta arjen kes­kel­lä, urbaa­nin ympä­ris­töm­me sydän­tä ja sie­lua. Teosten pin­nan alla vir­taa­vat teki­jöi­den libe­raa­lit näke­myk­set ja vasem­mis­to­po­liit­ti­set ideo­lo­giat. Teoksessa #suo­mi­nei­to sini­siin pukeu­tu­nut sini­tuk­kai­nen nai­nen nos­te­taan köy­den varas­sa ylö­sa­lai­sin puu­hun. Teoksessa Kulta Nousiainen leik­kaa hiuk­sen­sa kul­tai­sen glit­ter­sa­teen kes­kel­lä. Yhdessä teok­ses­sa mies lukee pala­vaa kir­jaa.

Pääteemana näyt­te­lys­sä on kui­ten­kin puh­taan eska­pis­ti­nen tai­de, joka ammen­taa Sänpäkkilän ja Nousiaisen häm­mäs­tyt­tä­vän saman­kal­tai­ses­ta kult­tuu­rin kulu­tuk­ses­ta. Ikäerostaan huo­li­mat­ta teki­jöi­den kult­tuu­ri-iden­ti­teet­ti lepää­kin pit­käl­ti samo­jen Hollywood-elo­ku­vien ja underground-tai­teen varas­sa.

Sami Sänpäkkilä (s. 1975) on Tampereella asu­va ja työs­ken­te­le­vä kuva­tai­tei­li­ja, elo­ku­van­te­ki­jä ja muusik­ko. Sänpäkkilän töi­tä on ollut esil­lä Pirkanmaan Triennaalissa, Mäntän kuva­tai­de­vii­koil­la, Tokion Espace Louis Vuitton -gal­le­rias­sa ja New Yorkin MoMa:ssa. Sänpäkkilä toi­mi kuvaa­ja­na kak­si Jussi-ehdok­kuut­ta saa­nees­sa indie-elo­ku­vas­sa Samurai Rauni Reposaarelainen, jos­sa myös Nousiainen toi­mi valai­si­ja­na. Sänpäkkilän debyyt­tioh­jaus The Goodiepal Equation -doku­ment­ti sai ensi-iltan­sa Rakkautta & Anarkiaa -fes­ti­vaa­leil­la syys­kuus­sa 2017. Sänpäkkilä sai 2014 Pirkanmaan tai­de­pal­kin­non.

Anna-Mari Nousiainen (s. 1991) on elo­ku­van­te­ki­jä ja tai­tei­li­ja Pusulan met­sis­tä. Hänen osoit­teen­sa on Helsingissä, mut­ta työs­ken­te­ly tapah­tuu pää­asias­sa kau­ka­na kau­pun­kien yti­mis­tä, junis­sa ja bus­seis­sa mat­kal­la peri­fe­ri­aan. Nousiaisen teok­sia on esi­tet­ty lukui­sil­la fes­ti­vaa­leil­la ja gal­le­riois­sa. Hänen ensim­mäi­nen lyhy­te­lo­ku­van­sa Glitter Stories voit­ti par­haan elo­ku­van pal­kin­non Artova Film Festivalilla Helsingissä 2015. Hän on ohjan­nut usei­ta musiik­ki­vi­deoi­ta koti­mai­sil­le artis­teil­le jär­jes­täen vuo­sit­tain myös Musavideorama-musiik­ki­vi­deo­ta­pah­tu­maa Tampereella.

Sekä Sänpäkkilä että Nousiainen ovat val­mis­tu­neet Tampereen ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta, Sänpäkkilä vuon­na 2005 kuva­tai­tei­li­jak­si ja Nousiainen 2016 media­no­mik­si.