Jessica Koivistoinen — Kiitos ruoasta!

Alakerta | 3/9/2016–20/9/2016

Selaillessani van­ho­ja keit­to­kir­jo­ja, huo­ma­sin kat­so­va­ni yhä uudes­taan ja uudes­taan samaa kuvaa. Huolimatta sii­tä, että kään­sin sivu­ja eteen­päin. Vihreää, rus­ke­aa, har­maa­ta. Jotain sur­vot­tu­na jon­kun sisäl­le, tai aina­kin osit­tain pei­tos­sa. Kiiltäviä liha­pin­to­ja, sakei­ta soo­se­ja ja ruo­an val­mis­tuk­sen aika­na tun­nis­ta­mat­to­mak­si muut­tu­nei­ta ainek­sia. Eri nimi­set ruo­at, ja ohjeil­taan eri aine­syh­dis­tel­mät — sil­ti annos pysyy ulko­näöl­tään lähes sama­na.

Kiitos ruo­as­ta! -ins­tal­laa­tio­näyt­te­ly palaa ajas­sa taak­se­päin ja nos­taa esiin van­ho­jen kir­jo­jen sivuil­le unoh­tu­neet annos­ku­vat kol­laa­sien ja ani­maa­tion kei­noin uuden­lai­sek­si koko­nai­suu­dek­si. Teokset käsit­te­le­vät 70- ja 80-luvun keit­to­kir­jo­jen kuva­ma­te­ri­aa­lin saman­kal­tai­suuk­sia, väre­jä sekä outoa este­tiik­kaa.

Jessica Koivistoinen (s. 1979) asuu ja työs­ken­te­lee Turussa. Hänen aiem­mis­sa näyt­te­lyis­sä on ollut esil­lä pape­ri­veis­tok­sia, kuva- ja esi­ne­kol­laa­se­ja sekä ani­maa­tioi­ta. Teokset ovat tut­ki­neet eri­lais­ten teks­tuu­rien muo­to­kiel­tä ja staat­tis­ten ele­ment­tien elä­vöit­tä­mis­tä.