skanpunks_rajataide

Scandinavian Punks-performanssiryhmä luen­noi teok­sis­taan ja ryh­män toi­min­nasta sekä aja­tuk­sis­taan poliit­ti­sesta ja akti­vis­ti­sesta tai­teesta. Iltaan on varattu myös toi­min­nal­lista ohjel­maa ja aikaa kes­kus­te­lulle.Scandinavian Punks on kuu­den hen­gen kol­lek­tiivi, joka toi­mii muun­muassa ympä­ristö– ja ihmi­soi­keus­ak­ti­vis­min parissa teh­den myös yhteis­työtä kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen ja liik­kei­den kanssa.Ryhmän vii­me­ai­kai­sia pro­jek­teja ovat olleet mm. Kultainen käden­pu­ris­tus– kät­te­ly­per­for­manssi Tampereella itse­näi­syys­päi­vänä (http://scandinavianpunks.wordpress.com/2013/12/07/murskavoitto-kattelykilpailussa/) sekä Talvivaaran Turtles– Sinne ja takai­sin– ja takai­sin sinne– kam­panja ja foto­no­velli, joka jul­kais­tiin Libero-lehdessä jou­lu­kuussa.(http://scandinavianpunks.wordpress.com/talvivaaran-turtles-turtles-of-talvivaara/)Scandinavian Punksin jäse­net tule­vat kuva­tai­teen, teat­te­rin, jour­na­lis­min ja jär­jes­tö­työn alueilta.Ryhmän sivut:http://scandinavianpunks.wordpress.com/Ryhmän you­tube– ja vimeo­ka­na­vat:https://www.youtube.com/user/scandinavianpunkshttp://vimeo.com/user14113146Luento ja työ­paja sovel­tu­vat esi­mer­kiksi kult­tuu­ria­lan ammat­ti­lai­sille, kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen toi­mi­joille, opis­ke­li­joille sekä akti­vis­ti­sesta tai­teesta kiin­nos­tu­neille.  Luento ja työ­paja ovat mak­sut­to­mia. Ilmoittaudu galleria@rajataide.fi –mailiin […]